PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED BJØRENGKLINIK

Velkommen som klient hos os i BjørengKlinik, Christiansgade 8, st., 8000 Aarhus C, kontakt@bjorengklinik.dk.

I forbindelse med dine behandlinger/træninger/massager her i klinikken, er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling i klinikken, noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage.

De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger, vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, for eksempel din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag.

I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt personalet.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, for eksempel din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger, vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, for eksempel af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Stripe Inc. opbevarer kortoplysninger i forbindelse med dine eventuelle køb af hold med videre i vores webshop. Stripe Inc. er hjemhørende i USA, hvorfor dine kortoplysninger bliver overført til et land uden for EU/EØS.

Mailchimp opbevarer oplysninger om din mail og dit navn og adresse. Mailchimp er hjemhørende i USA, hvorfor dine kortoplysninger bliver overført til et land uden for EU/EØS.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt, af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os.

Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Hvorfor beder vi om dit personnummer? 

Hvorfor skal jeg oplyse mit CPR-nummer, når jeg booker behandling eller holdtræning i BjørengKlinik, tænker du måske?

Det skal du, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed kræver, at alle vores klienter er registreret med CPR-nummer – uanset om de skal have massage, fysioterapi, akupunktur, pilates eller fødselsforberedelse.

Hvis du deltager i vores workshops eller foredrag, skal du til gengæld ikke indtaste dit CPR-nummer.

Herunder kan du læse et udpluk fra Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside:

Journalføring

Af hensyn til patientsikkerheden er det nødvendigt, at der bliver ført journal, når sundhedspersoner behandler patienter.

Lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt er beskrevet i autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25.

Læs mere om journalføring her.

Journalopbevaring

Patientjournaler omfatter både papirjournaler og elektroniske journaler.

Kontakt os

Send os en besked med dit spørgsmål; så kontakter vi dig hurtigst muligt.